Onze locatie

Kijk – Observatie en Registratie methode

Wij observeren dagelijks de kinderen en de groep. Om deze werkzaamheden juist te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van het observatie instrument ‘kind – volgsysteem kijk’. Dankzij dit systeem kunnen wij de voortgang van het kind in kaart brengen en ons aanbod hierop afstemmen. Ook kunnen wij middels dit systeem ‘toetsen’ of het afgestemde aanbod het gewenste effect heeft.

Bij Het Maanvisje krijgt ieder kind een pedagogisch medewerker toegewezen die de rol vervuld van mentor. U, als ouder/verzorger, krijgt tijdens het intakegesprek te horen welke pedagogisch medewerker wordt toegewezen aan uw kind. Zij zal dienen als aanspreekpunt.

De mentor volgt en registreert de ontwikkeling van uw kind en voert de oudergesprekken.

De volgende zaken mag u verwachten van de mentor:

 • 3 maandelijkse evaluatie (3 maanden na plaatsing)
 • 10 minutengesprek (jaarlijks)
 • Overgangsgesprek (als uw kind naar de basisschool gaat)
 • Overdrachtsgesprek/Eindevaluatie 

Verder vindt er intern overleg plaats over de voortgang van uw kind en zijn/haar positie in de groep. Als er opvallende zaken zijn wordt dit direct besproken met ouders/verzorgers om tot nadere overeenstemming te komen. Samen met de ouders/verzorgers wordt gekeken welke stappen mogelijk ondernomen moeten worden. 

Wij proberen aan alle kinderen de ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft. Dit doen wij niet alleen. We werken nauw samen met zorgpartners uit de wijk of omgeving. Wij doen alles in overleg met ouders/verzorgers. Zij weten immers het beste wat de wensen zijn van hun kind. Wij zullen u hierover altijd uitgebreid informeren.

Wij hebben trainingen gevolgd op het gebied van observeren en communiceren zodat ze op een verantwoorde manier de zorgbehoefte van de kinderen in kaart kunnen brengen en hierover in gesprek gaan met ouders/verzorgers. 

Doelstellingen vanuit Kijk:

 1. Wij observeren kinderen tijdens spontane activiteiten waarbij ze actief bezig zijn. Dat zijn allerlei dagelijkse situaties waarin kinderen aan het spelen zijn; alleen, met andere kinderen of samen met onze pedagogisch medewerker. Door op deze momenten gericht naar kinderen te kijken, krijgen wij de belangrijkste gegevens over de ontwikkeling van het kind;
 2. Vanuit de observerende rol, kijken naar welke activiteiten kinderen bezighoudt en wat zij belangrijk vinden;
 3. Al spelend krijgen wij de mogelijkheid om de totale ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen;
 4. Doormiddel van observaties en rapportages aandachtspunten leveren om de ontwikkeling van kinderen gericht te stimuleren;
 5. Inzicht krijgen in de verschillende ontwikkelingslijnen.

Het observatie-instrument richt zich op meerdere ontwikkelingslijnen:

 • Omgaan met zichzelf
 • Omgaan met anderen
 • Zelfredzaamheid
 • Spelontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Grote motoriek
 • Kleine motoriek
 • Tekenontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Ontluikende geletterdheid
 • Ontluikende gecijferdheid